top-image

Hlavní informace

Stanovy ČBS

 

1       ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ČINNOST SPOLKU

1.1       Česká betonářská společnost ČSSI (dále jen „ČBS“) je spolkem právnických a fyzických osob zabývajících se výzkumem, navrhováním, prováděním, údržbou a rekonstrukcemi betonových, zděných a smíšených konstrukcí a produkcí materiálů a výrobků pro tyto konstrukce.

1.2     ČBS je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů (dále též „ČSSI“) podle čl. 4.1. a čl. 11 stanov ČSSI ve znění ze dne 8.11.2014 (dále jen „stanovy ČSSI“) a je ve smyslu § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pobočným spolkem Českého svazu stavebních inženýrů jako spolku hlavního.

1.3.    ČBS má samostatnou právní osobnost.

1.4.    Sídlo ČBS je na adrese Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4.

1.5     ČBS propaguje betonové, zděné a smíšené konstrukce.

1.6     ČBS podporuje zvyšování technické úrovně a jakosti betonových, zděných a smíšených konstrukcí prosazováním nových poznatků v praxi.

1.7     ČBS zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.

1.8     ČBS vyvíjí spolkovou, agenturní, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou expertní a konzultační činnost.

1.9     ČBS zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí.

1.10   ČBS je jako česká národní skupina statutárním členem Mezinárodní federace pro

konstrukční beton fib a členem Sdružení evropských betonářských společností ECSN.

2        ČINNOST ČBS

2.1     Spolková činnost

          a) zastupování zájmů stavebních odborníků a firem pracujících v oblasti betonových, zděných a smíšených konstrukcí;

          b) správa členské základny;

          c) spolupráce s organizacemi působícími ve stavebnictví v ČR;

          d) spolupráce s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT);

          e) oceňování významných konstrukcí, studentských prací a význačných osobností.

2.2     Konferenční a výstavní činnost

          a) pořádání kongresů, sympózií a konferencí v oboru betonových, zděnýc a smíšených konstrukcí;

          b) pořádání výstav v oboru betonových, zděných a smíšených konstrukcí.

2.3     Vzdělávací a školicí činnost

          a) pořádání seminářů, školení, kurzů, přednášek, exkurzí aj.;

          b) specializovaná školicí a vzdělávací činnost pro pracovníky stavební výroba a projekce;

          c)  pořádání odborných exkurzí;

          d)  distribuce pracovních materiálů z komisí a pracovních skupin fib a materiálů z jiných zahraničních odborných společností.

2.4     Vydavatelská činnost:

          a) účast na vydávání časopisu BETON – T.K.S.;

          b) vydávání publikací směřujících ke zlepšování technické úrovně a jakosti betonových, zděných a smíšených konstrukcí.

2.5     Výzkumná, odborná, expertní, konzultační a gesční činnost:

          a)  výzkumná činnost;

          b) vedení databáze odborníků a firem v oboru činnosti ČBS;

          c) vypracovávání expertiz k zásadním problémům betonových, zděných a smíšených konstrukcí.

2.6     Zahraniční činnost:

          a) zastupování ČR v mezinárodních organizacích (fib, ECSN);

          b) doporučování členů ČBS do komisí a pracovních skupin mezinárodních organizací;

          c) podpora a koordinace činnosti členů ČBS v mezinárodních organizacích;

          d) spolupráce se zahraničními společnostmi zabývajícími se betonovými, zděnými a smíšenými konstrukcemi.

3        ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

3.1     Organizační struktura ČBS specifikovaná těmito stanovami ČBS je v souladu

          se stanovami ČSSI a navazuje na ně.

3.2     Nejvyšším orgánem ČBS je členská schůze.

3.3     Činnost ČBS mezi členskými schůzemi řídí výbor.

3.4     Mezi schůzemi výboru řídí činnost ČBS předsednictvo.

3.5     Jednání výboru, předsednictva a činnost ČBS mezi schůzemi výboru a předsednictva

          řídí předseda ve spolupráci s prvním místopředsedou, který jej v případě potřeby zastupuje.

3.6     Správu členské základny a technické zázemí činnosti zabezpečuje sekretariát řízený výkonným ředitelem.

3.7.    Statutárním orgánem ČBS jsou předseda a první místopředseda, a to v rozsahu stanoveném v čl. 9 a č.10 těchto stanov.

4        ORGÁNY ČBS

4.1     Orgány ČBS jsou:

          a)  Členská schůze (ČS)           

          b) Výbor (V)

          c) Předsednictvo (P)

          d) Kontrolní komise (KK)

5        ČLENSKÁ SCHŮZE

5.1     Členská schůze vykonává funkce dané stanovami ČSSI.

5.2     Členská schůze se koná min. 1 x ročně.

5.3     Členskou schůzi svolává předseda s prvním místopředsedou písemnou pozvánkou

          odeslanou min. 1 měsíc před konáním schůze všem členům s uvedením program jednání a předmětu příp. voleb a hlasování.

5.4     Členskou schůzi organizuje výbor, řídí ji předseda s prvním místopředsedou.

5.5     Hlasovací právo na členské schůzi mají všichni členové ČBS, příp. osob členy ČBS písemně pověřené, kteří mají ke dni konání členské schůze prokazateln uhrazený členský příspěvek za rok, v němž se členská schůze koná.

5.6     Členové ČBS mají počet hlasů podle následujícího klíče:

          a)  individuální, přidružený a čestný člen …………………………………………. 1 hlas,

          b)  kolektivní člen kategorie do 5 a kategorie do 25 pracovníků   ........................ 2 hlasy,

          c)  kolektivní člen kategorie do 150 pracovníků ………………………………....    4 hlasy,

          d) kolektivní člen charakteru neziskové organizace ………………...………….    4 hlasy,

           e) kolektivní člen kategorie nad 151 pracovníků do 500  ………………………  6 hlasů,

          f)  kolektivní člen kategorie nad 501 pracovníků ..................................................... 9 hlasů.

5.7     Sponzorující kolektivní členové mají počet hlasů odpovídající jejich zařazení podle počtu jejich pracovníků.

5.8     Členové-studenti a přidružení členové mají hlas poradní.

5.9     Hlasování na členské schůzi je podle povahy předmětu hlasování tajné nebo veřejné. Způsob hlasování je před hlasováním vždy předložen členské schůzi ke schválení.

5.10   V pravomoci členské schůze je mj. vylučovat členy, popř. ukončit činnost ČBS a jako   pobočný spolek ji zrušit.

6        VÝBOR

6.1     Výbor vykonává funkce dané stanovami ČSSI.

6.2     Další hlavní úkoly výboru:

          a) naplňování cílů, záměrů a strategie činnosti ČBS formulovaných členskou schůzí;

          b)  kontrola činnosti předsednictva a předsedy;

          c) kontrola činnosti sekretariátu a výkonného ředitele;

          d) koordinace a dohled nad zástupci ČBS (ČR) v komisích fib;       

          e)  dohled nad zastupováním ČBS (ČR) v ECSN a účastí ČBS na aktivitách ECSN;

          f) kontakt a spolupráce ČBS se zahraničními partnerskými společnostmi;

          g) kontakt a spolupráce s orgány ČSSI, ČKAIT a dalšími partnerskými společnostmi v ČR;

          h) dohled nad správou odborné knihovny ČBS;

          i)   pořádání soutěží o vynikající betonové, zděné a smíšené konstrukce, o vynikající studentské odborné práce, a udělování cen ČBS;

          j)   formulace individuálních smluv o propagaci a jiných službách se sponzorujícími členy.

6.3     Členy výboru jsou:

          -    předseda,

          -    první místopředseda,          

          -    předseda ČBS v předcházejícím období,

          -    volení odborníci

          -    předseda kontrolní komise,

          -    výkonný ředitel.

          -   kooptovaní členové a zástupci stavebních fakult (max.3) ČR

6.4     Schůze výboru se konají min. 4 x ročně.

6.5     Termín schůze výboru je sjednáván na předchozí schůzi výboru. Schůze výboru jsou svolávány předsedou, příp. prvním místopředsedou písemnou pozvánkou s uvedením programu schůze.

6.6     Výbor rozhoduje o závažných záležitostech hlasováním. Každý z členů výboru má 1 hlas, rozhoduje většina hlasů přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.7     Pro řešení konkrétních úkolů či problematiky může výbor jmenovat zvláštní pracovní skupiny z řad členů výboru a dalších přizvaných odborníků.

6.8     Funkční období všech členů výboru ČBS je 4leté. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí a mohou být voleni opakovaně bez omezení.

6.9     Výbor má právo kooptovat  max. 4 další členy výboru, které však musí následující   členská schůze dodatečně schválit.

6.10   Výbor navrhuje a členská schůze dodatečně schvaluje čestné členy ČBS z řad členů i nečlenů ČBS, a to i ze zahraničí.

6.11   Za práci ve výboru mají členové výboru nárok na úhradu přímých výdajů.

7        PŘEDSEDNICTVO

7.1     Hlavní úkoly předsednictva:

          a)  naplňování cílů, záměrů a strategie činnosti ČBS formulovaných členskou schůzí mezi schůzemi výboru;

          b)  kontrola činnosti předsedy, sekretariátu a výkonného ředitele;

          c)  koordinace činnosti odborných skupin;     

          d) řešení aktuálních záležitostí spjatých s činností ČBS.

7.2     Členy předsednictva jsou:

          -    předseda,

          -    první místopředseda,

          -    výkonný ředitel.

7.3     Schůze předsednictva se konají podle potřeby. Jsou svolávána předsedou, příp. prvním místopředsedou s uvedením programu jednání.

8        KONTROLNÍ KOMISE

8.1     Kontrolní komise vykonává funkce dané stanovami ČSSI.

8.2     Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření ČBS a obchodních vztahů ČBS.  

8.3     Kontrolní komise má svého předsedu a 2 další členy

8.4     Předseda kontrolní komise je navržen na 4leté období předsedou a schvalován členskou schůzí. 

9        PŘEDSEDA 

9.1     Je statutárním zástupcem ČBS. V záležitostech právní a obchodní povahy jedná a podepisuje za ČBS samostatně.

9.2     Řídí činnost výboru a předsednictva v období mezi členskými schůzemi.

9.3     Reprezentuje ČBS v tuzemsku i zahraničí.

9.4     Zastupuje ČBS v prezidiu ČSSI.        

9.5     Jedná a konzultuje činnost ČBS se zástupci sponzorujících členů.

9.6     Jmenuje výkonného ředitele a uzavírá s ním příkazní smlouvu.

9.7     Po konzultaci s výkonným ředitelem uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci ČBS.

9.8     Je volen členskou schůzí na 4 roky, a to nejvýše na dvě po sobě jdoucí volební období.

10      PRVNÍ MÍSTOPŘEDSEDA

10.1   Je vedle předsedy druhým statutárním zástupcem ČBS.

10.2   V případě nepřítomnosti nebo dlouhodobé nemoci předsedy vykonává jeho funkci. V takovém případě v záležitostech právní a obchodní povahy jedná a podepisuje za ČBS samostatně.

10.3  Prvního místopředsedu jmenuje předseda na prvním jednání výboru po členské schůzi, na níž byl výbor zvolen, a výbor jej ve funkci potvrzuje. Může být jmenován do funkce opakovaně, bez omezení.           

11      VÝKONNÝ ŘEDITEL

11.1   Organizuje činnost ČBS mezi jednáními výboru a předsednictva ve spolupráci s předsedou a podle jeho pokynů.

11.2   Řídí sekretariát. Zodpovídá za práci zaměstnanců ČBS, jimž je přímým nadřízeným.

11.3   Jedná na základě pravomocí delegovaných výborem za ČBS se třetími stranami.

11.4   Pracovní, resp. příkazní smlouvu s ním uzavírá předseda. Je kontrolován výborem a předsednictvem, mezi jejich jednáními předsedou, popř. prvním místopředsedou.

12      PRACOVNÍCI ČBS, SEKRETARIÁT

12.1   Činnost ČBS je organizačně zajišťována pracovníky sekretariátu ČBS. Jejich počet a forma jejich pracovně-právního vztahu k ČBS se řídí potřebami zajištění činnosti ČBS.

12.2   Pracovníky ČBS a chod sekretariátu řídí výkonný ředitel.

13      Zástupci ČBS v komisích fib

13.1   Cílem ČBS je obsazení všech pro ČBS důležitých komisí fib a jejich pracovních týmů min. 1 zástupcem ČBS (ČR).

13.2   Účast každého zástupce v komisích fib je podporována ze strany ČBS úhradou nákladů ve výši stanovené výborem vždy pro každý jednotlivý kalendářní rok.

13.3   Hlavní úkoly zástupce ČBS v komisích fib:

          a)  aktivní a reprezentativní zastupování ČBS (ČR) v komisi fib;

 •   b)  transfer informací z komise do výboru ČBS a do členské základny:

               -    článek do časopisu BETON – T.K.S. o jednáních a výstupech komise min. 1x ročně;

              -    příprava a předání materiálů sekretariátu do knihovny a pro rozeslání členské základně;

          c)  včasné a úplné předání účetních dokladů spojených s cestovními výdaji hrazenými ČBS sekretariátu.

14      ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

14.1   Členství v ČBS jako pobočném spolku má v návaznosti na čl. 3 stanovy ČSSI tyto možné formy:

          a) kolektivní členství (právnické osoby nebo jejich dílčí části, u vysokých škol i jejich organizační jednotky, např. fakulty),

          b)  individuální členství (fyzické osoby),

          c) studentské členství (fyzické osoby – studenti prezenčního studia,

          d) sponzorské členství (právnické osoby),

          e) čestné členství (fyzické osoby),

          f)  přidružené členství (fyzické osoby).

14.2   K členství v ČBS je nutno podat přihlášku kterémukoliv členovi výboru nebo pracovníkovi sekretariátu. Výbor je oprávněn po posouzení v odůvodněných případech odmítnout žádost o členství v ČBS.

14.3   Čestné členství vzniká jmenováním na základě schválení kandidáta na čestné členství členskou schůzí.

14.4   O přijetí do ČBS je nový člen písemně vyrozuměn a je mu zaslána členská legitimace s jeho pořadovým členským číslem.

14.5   Člen může být z řad ČBS vyloučen pouze ze dvou závažných důvodů:

          a)  při závažném porušení stanov ČSSI a těchto stanov ČBS,

          b)  pokud nezaplatil členský příspěvek za příslušný rok do 6 měsíců od termínu splatnosti na vystavené faktuře.

          Důvody vyloučení projednává výbor a předkládá návrh na vyloučení ke schválení členské schůzi.

14.6.  Každý člen, jemuž bylo ukončeno členství má dále právo navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti jeho vyloučení. 

14.7.  Každý člen může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti jiného rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánu spolku.

14.8.  Výše členských příspěvků pro všechny formy členství v ČBS je v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást těchto stanov.

15      KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ

15.1   Kolektivní členové (právnické osoby) se účastní jednání výroční schůze prostřednictvím svého pověřeného zástupce, který je zároveň kontaktní osobou pro veškerý styk s ČBS.

15.2   Kolektivní člen platí členský příspěvek v závislosti na celkovém počtu jeho pracovníků. Výše příspěvků je stanovena v Příloze 1 těchto stanov. Je navrhována výborem a schvalována členskou schůzí. Katedry a ústavy univerzit a neziskové organizace platí zvláštní členský příspěvek snížený.

15.3   Plnění plynoucí z kolektivního členství:

          a)  počet výtisků časopisu BETON – T.K.S. podle velikosti příspěvku (počet je uveden v Příloze 1 těchto stanov),

          b) slevy na akcích ČBS pro všechny přihlášené pracovníky,

          c) zasílání pracovních technických materiálů z fib a ECSN,

          d) možnost přednostní prezentace na akcích ČBS,

          e) možnost využití knihovny ČBS,

          f) právo účasti na členské schůzi s počtem hlasů odpovídajícím celkovému počtu pracovníků,

          g) právo na informace o činnosti ČBS a o údajích v informační bázi ČBS.

16      INDIVIDUÁLNÍ A PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

16.1   Individuální členové se účastní jednání výroční schůze osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce

16.2   Individuální člen (fyzická osoba) platí od 70 let věku snížený členský příspěvek (viz Příloha 1 těchto stanov).

16.3   Plnění plynoucí z individuálního členství:

          a)  1 výtisk časopisu BETON – T.K.S.,          

          b)  slevy na akcích ČBS,

          c)  přednostní možnost prezentace na akcích ČBS,

          d) možnost využití knihovny ČBS,

          e)  právo účasti na členské schůzi s 1 hlasem rozhodujícím,

          f)  právo na informace o činnosti ČBS.

16.4   Přidružené členství v ČBS je mimořádnou formou individuálního členství v ČBS. Přidružený člen ČBS je současně řádným členem některé oblastní pobočky nebo jiné odborné společnosti ČSSI. Přidružený člen platí členský příspěvek aktuálně platný pro individuálního člena snížený o aktuální výši odvodu části členského příspěvku  individuálního člena prezídiu ČSSI (viz Příloha 1 těchto stanov).

16.5. Přidružený člen nemá volební právo.

17      STUDENTSKÉ ČLENSTVÍ

17.1   Plnění plynoucí ze studentského členství je shodné s plněním plynoucím z individuálního členství, jak je stanoveno v čl. 16.3. těchto stanov.

18      SPONZORSKÉ ČLENSTVÍ

18.1   Členský příspěvek sponzorského členství je sjednáván individuálně. Jeho výše je dána součtem odpovídajícího příspěvku kolektivního člena a dalšího navýšení ve výši min.50 000 Kč

18.2   Mezi ČBS nebo jím pověřenou obchodní společností a sponzorujícím členem je vždy uzavírána smlouva o dílo specifikující propagační a příp. jiné služby poskytované ze strany ČBS sponzorujícímu členu.

18.3   Min. plnění plynoucí ze sponzorského členství:

          a)  dtto veškeré výhody kolektivních členů (právnických osob) ČBS odpovídající kategorie počtu pracovníků,

          b) uvedení loga na dokumentech ČBS,

          c) bezplatně publikace vydávané ČBS v počtu rovném počtu hlasů,

          d) sleva na reklamě na akcích a materiálech ČBS. 

19      ČESTNÉ ČLENSTVÍ

19.1   Čestné členství je bezplatné.

19.2   Plnění plynoucí z čestného členství jsou shodná s plněním plynoucím z individuálního

          Členství, jak je stanoveno v čl. 16.3. těchto stanov. Čestný člen navíc neplatí vložné na konferencích a seminářích ČBS. 

20      FINANČNÍ PROSTŘEDKY A HOSPODAŘENÍ

20.1   ČBS je jako odborná společnost ČSSI samostatnou účetní jednotkou a hospodaří odděleně od ČSSI jako hlavního spolku.

20.2.  ČSSI jako hlavní spolek neručí za dluhy ČBS jako pobočného spolku.  

20.3   ČBS se při svém hospodaření řídí rámcovým rozpočtem schvalovaným vždy na     následující kalendářní rok členskou schůzí.

20.4   Zdrojem finančních prostředků ČBS jsou zejména:

          a) členské příspěvky členů,

          b)  dotace, dary a sponzorské příspěvky nad rámec členských příspěvků,

          c)  výnosy z akcí a aktivit ČBS,

          d)  podíly ze zisku obchodních společností, v nichž má ČBS majetkovou účast.

20.5   Finanční prostředky ČBS jsou čerpány zejména na:

          a)  podíly na nákladech akcí a aktivit ČBS,

          b)  odvod části členských příspěvků individuálních členů ČSSI,

          c)  členské příspěvky v nadnárodních odborných společnostech (fib, ECSN aj.),

          d) mzdy a odměny pracovníků ČBS, popř. funkcionářů ČBS,

          e)  režijní náklady vedení sekretariátu,

          f)  cestovní a jiné výlohy spojené se zastupováním ČBS v fib, ECSN apod.

21      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1   Pro veškerou činnost ČBS jsou závazné stanovy ČSSI, na které tyto stanovy ČBS            navazují a jejichž některá ustanovení stanovy ČBS pouze doplňují nebo upřesňují.

21.2. Zrušením ČSSI jako hlavního spolku se zrušuje i ČBS jako pobočný spolek.

21.3. V případě, že členská schůze rozhodne o zrušení ČBS, informuje o tom předseda   neprodleně Prezidium ČSSI.

21.4. V případě, že bude rozhodnuto o zrušení ČBS, provede se majetkové vypořádání  a likvidace pobočného spolku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

21.5. ČBS jako pobočný spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

21.6. Toto znění stanov bylo schváleno usnesením členské schůze ČBS ze dne 7. 6. 2016.

 

 

Příloha 1 stanov ČBS

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Výše členských příspěvků kolektivních členů činí:

 

Celkový počet pracovníků kolektivního členaVýše členského příspěvku v KčPočet hlasů na členské schůziPočet ks časopisu BETON TKS
do 5 8 845 2 2
6 až 25 18 130 2 3
26 až 150 36 261 4 4
151 až 500 60 435 6 6
nad 501 96 693 9 9
Katedry/ústavy univerzit a neziskové organizace 6 040 4 3
         Příspěvky se počínaje rokem 2007 mohou upravit max.o hodnotu průměrné meziroční inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem a jsou uvedeny bez příslušné DPH. 

 

  1. Kolektivnímu členu přísluší počet výtisků každého vydání časopisu BETON - T.K.S. podle tabulky v bodě P1.1.
  2. Výše členského příspěvku individuálního člena činí 1500 Kč.
  3. Výše členského příspěvku individuálního člena po dosažení 70 roku činí 300 Kč.
  4. Výše členského příspěvku přidruženého člena činí 1250 Kč.
  5. Výše členského příspěvku studenta činí 300 Kč.
  6. Minimální navýšení příspěvku člena-sponzora (právnické osoby) činí 50 000 Kč.

       Aktuální znění stanov schválených členskou schůzí ČBS dne 7. června 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace

Nákupní košík:

košík košík je prázdný
 x 
Seznam zboží v košíku

3 cíle ČBS:

 • ČBS vyvíjí spolkovou, agenturní, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní a konzultační činnost.
 • ČBS zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.
 • ČBS zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí.