Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji České betonářské společnosti ČSSI souhlas s využitím mých identifikačních a kontaktních údajů generovaných v rámci prodeje zboží a při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci s mou osobou jako zákazníkem (dále jen„údaje“) pro obchodní účely.

Údaje se mohou vztahovat ke všem kupním smlouvám a/nebo smlouvám o poskytování služeb či jiným smlouvám sjednaných mezi Českou betonářskou společností a zákazníkem, včetně smluv uzavřených v budoucnosti. Charakter údajů je specifikován v Obecných podmínkách zpracování osobních údajů.

Zpracování údajů pro obchodní účely České betonářské společnosti představuje zejména činnosti spočívající v třídění údajů pro účely samotného oslovení zákazníka přímo Českou betonářskou společností s obchodní nabídkou produktů a služeb, to písemně, telefonicky, sms zprávami, internetovou reklamou a elektronickou komunikací. Kompletní podmínky použití osobních údajů jsou uvedeny v tomto souhlasu a v příslušných právních předpisech. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat.

Souhlas je účinný ode dne jeho udělení po dobu využívání služeb České betonářské společnosti následujících 5 let poté, pokud jej zákazník neodvolá. 

Tento Souhlas činí zákazník dobrovolně a svůj souhlas potvrzuje zatržením políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů, aby odpovídal novému nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR)“.

Informace o nakládání s osobními údaji

Česká betonářská společnost ČSSI, zapsaná u Městského soudu v Praze v Rejstříku spolků, oddíl L, vložka 49984 (IČ: 70802408, DIČ: CZ70802408), jako správce údajů zpracovává osobní údaje fyzické osoby (subjektu údajů) v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR). Dále se řídí prováděcími zákony České republiky č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a č. 111/2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Naším cílem je poskytovat členům spolku, zaměstnancům, obchodním partnerům a dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití.

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje jsou při výkonu činnosti správce zpracovávány, na základě jakého právního důvodu údaje je tak činěno, k jakým konkrétním účelům jsou používány, komu mohou být tyto údaje předávány a jaká mají subjekty údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů práva. 

1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem?

Správce zpracovává následující osobní údaje k těmto účelům:

          a) Evidence členů spolku

Seznam členů spolku obsahuje údaje o řádných členech, čekatelích řádného členství a adeptech spolku. Seznam členů je veden v souladu s §236 občanského zákoníku, jak v písemné, tak i v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat. Seznam členů je neveřejný, pro zveřejnění seznamu nebo jeho částí stanoví občanský zákoník, že se tak může stát pouze se souhlasem členů. Seznam členů je veden po dobu jednoho roku od zániku členství. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty.

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Zabezpečení – zabezpečený elektronický systém

          b) Plnění smluvních povinností

    Týká se objednávek či smluv, jejíž smluvních stranou je subjekt údajů (např. poradci, lektory, dodavatele služeb apod.)

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, případně telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení.

Zabezpečení – zabezpečený elektronický systém

          c) Uvedení referencí na webových stránkách spolku

Údaje o zvolených orgánech spolku jsou využívané primárně pro účely oprávněných zájmů spolku, které jsou definované jeho stanovami. Dále pak jsou údaje zpracovávané za účelem splnění nezbytných právních povinností správce.

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie

Zabezpečení – zabezpečený elektronický systém

         d) Zpracování mzdové a personální agendy zaměstnanců

Právní titul pro zpracování zde vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dalších právních předpisů v této oblasti, pracovní smlouvy a oprávněného zájmu zaměstnavatele.

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, RČ, rodinný stav, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní údaje dětí, vedení mzdového listu, evidence docházky, hodnocení zaměstnance, údaje z osobního dotazníku či životopisu

Zabezpečení – zabezpečený elektronický systém

          2. Jaké jsou právní důvody zpracování?

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění právních povinností správce, pro splnění smluvních povinností (na základě objednávky či smlouvy, jejíž smluvních stranou je subjekt údajů) a pro provedení oprávněných profesních zájmů správce (např. přehled o placení členských příspěvků, zasílání pozvánek na odborné přednášky a exkurze, distribuce nekomerčních sdělení, zpravodajů, časopisů apod.).

          3. Kdo zpracovává osobní údaje subjektu údajů a komu jsou předávány?

Výše zmíněné osobní údaje zpracovává správce, který určuje účely a prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů může správce někdy rovněž využít služby dalších zpracovatelů, kteří budou osobní údaje zpracovávat pouze jeho pokynů pro jím vymezené účely zpracování.

V některých případech je sám správce zpracovatelem osobních údajů subjektu údajů, kdy osobní údaje zpracovává podle pokynů a pro účely jiných správců osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím či dalším subjektům není správci uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

         4. Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získávány?

Ve většině případů zpracovává správce osobní údaje, které jsou mu poskytnuty subjekty údajů přímo v rámci dobrovolného přihlášení se do spolku či při objednání služeb.

          5. Předávání údajů mimo EU

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

          6. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, v některých případech je dána rovněž příslušnými právními předpisy, v některých případech mohou být osobní údaje z důvodu oprávněného profesního zájmu správce uchovávány až po neomezenou dobu.

          7. Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

          8. Jaká práva mají fyzické osoby při zpracování osobních údajů?

Fyzická osoba jako subjekt údajů má právo vědět, jaké údaje o ní správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde její osobní údaje získává, komu je předává, a jaká má další práva související se zpracováním jejích osobních údajů. To vše se fyzická osoba může dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však není jistá, které osobní údaje o ní správce zpracovává, může jej požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou ze stran správce zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu: Pokud fyzická osoba zjistí, že osobní údaje, které o ní správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je správce bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil.

Právo na výmaz: V některých případech má fyzická osoba právo, aby správce její osobní údaje vymazal. Správce tak bez zbytečného odkladu učiní, pokud je splněn některý
z následujících důvodů: osobní údaje již nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával; fyzická osoba odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je její souhlas nezbytný a zároveň správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat; fyzická osoba využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které správce zpracovává na základě oprávněných zájmů, a správce shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá nebo se fyzická osoba domnívá, že správcem prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech může fyzická kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo jí umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jejích osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí správce omezit když: fyzická osoba popírá přesnost osobních údajů, než se obě strany dohodnou, jaké údaje jsou správné; správce zpracovává osobní údaje bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musí), ale fyzická osoba bude před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekává, že by správci v budoucnu takové údaje stejně poskytla); osobní údaje již správce nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale fyzická osoba je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznese námitku proti zpracování. Po dobu šetření, je-li námitka fyzické osoby oprávněná, je správce povinen zpracování osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Fyzická osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Jde-li o marketingové aktivity, přestane správce osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo fyzické osoby podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo může uplatnit zejména v případě, že se domnívá, že její osobní údaje správce zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti správcem prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se subjekt údajů může obracet na správce prostřednictvím níže uvedeného kontaktu:

Bc. Petra Švejda Johová, tel. 775 124 100, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

STANOVY ČESKÉ BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ČSSI
(úplné znění stanov schválené na Členské schůzi 24.5.2023)

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ČINNOST SPOLKU
1.1 Česká betonářská společnost ČSSI (dále jen „ČBS“) je spolkem právnických a fyzických osob zabývajících se výzkumem, navrhováním, prováděním, údržbou a rekonstrukcemi betonových, zděných a smíšených konstrukcí a produkcí materiálů a výrobků pro tyto konstrukce.
1.2 ČBS je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů (dále též „ČSSI“) podle stanov ČSSI v platném znění (dále jen „stanovy ČSSI“) a je ve smyslu § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pobočným spolkem Českého svazu stavebních inženýrů jako spolku hlavního.
1.3. ČBS má samostatnou právní osobnost.
1.4. Sídlo ČBS je na adrese Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4.
1.5 ČBS propaguje betonové, zděné a smíšené konstrukce materiály a výrobky pro ně.
1.6 ČBS podporuje zvyšování technické úrovně a jakosti betonových, zděných a smíšených konstrukcí prosazováním nových poznatků v praxi.
1.7 ČBS zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.
1.8 ČBS vyvíjí spolkovou, agenturní, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou
expertní a konzultační činnost.
1.9 ČBS zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí.
1.10 ČBS je jako česká národní skupina statutárním členem Mezinárodní federace pro konstrukční beton fib a členem Sdružení evropských betonářských společností ECSN.

2 ČINNOST ČBS
2.1 Spolková činnost
a) zastupování zájmů stavebních odborníků a firem pracujících v oblasti betonových,
zděných a smíšených konstrukcí;
b) správa členské základny;
c) spolupráce s organizacemi působícími ve stavebnictví v ČR;
d) spolupráce s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT);
e) oceňování významných konstrukcí, studentských prací a význačných osobností.
2.2 Konferenční a výstavní činnost
a) pořádání kongresů, sympózií a konferencí v oboru betonových, zděných
a smíšených konstrukcí;
b) pořádání výstav v oboru betonových, zděných a smíšených konstrukcí.
2.3 Vzdělávací a školicí činnost
a) pořádání seminářů, školení, kurzů, přednášek, exkurzí aj.;
b) specializovaná školicí a vzdělávací činnost pro pracovníky stavební výroby a
projekce;
c) pořádání odborných exkurzí;
d) distribuce pracovních materiálů z komisí a pracovních skupin fib a materiálů
z jiných zahraničních odborných společností.
2.4 Vydavatelská činnost:
a) účast na vydávání časopisu BETON TKS;
b) vydávání publikací směřujících ke zlepšování technické úrovně a jakosti
betonových, zděných a smíšených konstrukcí.

2.5 Výzkumná, odborná, expertní, konzultační a gesční činnost:
a) výzkumná činnost;
b) vedení databáze odborníků a firem v oboru činnosti ČBS;
c) vypracovávání expertiz k zásadním problémům betonových, zděných a
smíšených konstrukcí.
2.6 Zahraniční činnost:
a) zastupování ČR v mezinárodních organizacích (fib, ECSN);
b) doporučování členů ČBS do komisí a pracovních skupin mezinárodních organizací;
c) podpora a koordinace činnosti členů ČBS v mezinárodních organizacích;
d) spolupráce se zahraničními společnostmi zabývajícími se betonovými, zděnými a smíšenými konstrukcemi.

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
3.1 Organizační struktura ČBS specifikovaná těmito stanovami ČBS je v souladu
se stanovami ČSSI a navazuje na ně.
3.2 Nejvyšším orgánem ČBS je členská schůze.
3.3 Činnost ČBS mezi členskými schůzemi řídí výbor.
3.4 Mezi schůzemi výboru řídí činnost ČBS předsednictvo.
3.5 Jednání výboru, předsednictva a činnost ČBS mezi schůzemi výboru a předsednictva řídí předseda ve spolupráci s místopředsedou, který jej v případě potřeby zastupuje.
3.6 Správu členské základny a technické zázemí činnosti zabezpečuje sekretariát řízený výkonným ředitelem.
3.7. Statutárním orgánem ČBS jsou předseda a místopředseda, a to v rozsahu
stanoveném v čl. 9 a 10 těchto stanov.
3.8 Kontrolu hospodaření a obchodních vztahů ČBS provádí kontrolní komise.

4 ORGÁNY ČBS
4.1 Orgány ČBS jsou:
a) Členská schůze (ČS)
b) Výbor (V)
c) Předsednictvo (P)
d) Kontrolní komise (KK)
e) Vědecká rada (VR)

5 ČLENSKÁ SCHŮZE
5.1 Členská schůze vykonává funkce dané stanovami ČSSI.
5.2 Členská schůze se koná min. 1 x ročně.
5.3 Členskou schůzi svolává předseda s místopředsedou písemnou pozvánkou
odeslanou min. 1 měsíc před konáním schůze všem členům s uvedením programu jednání a předmětu příp. voleb a hlasování.
5.4 Členskou schůzi organizuje výbor, řídí ji předseda nebo místopředseda.
5.5 Členské schůze se mohou účastnit všichni individuální členové a čestní členové ČBS osobně a kolektivní členové ČBS prostřednictvím svých oficiálních zástupců uvedených v databázi, popřípadě prostřednictvím zástupců s platnou plnou mocí v souladu s článkem 15.1 stanov. 5.6 Hlasovací právo na členské schůzi mají všichni členové ČBS, příp. osoby členy ČBS písemně pověřené, kteří mají ke dni konání členské schůze prokazatelně uhrazený poplatek spojený s členstvím za rok, v němž se členská schůze koná.

5.7 Členové ČBS mají počet hlasů podle následujícího klíče:
a) individuální, přidružený a čestný člen …………………....…….….....……… 1 hlas,
b) kolektivní člen kategorií do 5 a 6 -25 pracovníků ..…….................. 2 hlasy,
c) kolektivní člen kategorie 26 - 150 pracovníků …………………  ....……..4 hlasy,
d) kolektivní člen katedra/ústav univerzity, nezisková organizace . 4 hlasy,
e) kolektivní člen kategorie 151 až 500 ……………....…...…….…....………    6 hlasů,
f) kolektivní člen kategorie nad 501 pracovníků ................................ 9 hlasů.
5.7 Sponzorující kolektivní členové mají počet hlasů odpovídající jejich zařazení
do kategorie podle počtu jejich pracovníků.
5.8 Členové-studenti a přidružení členové mají hlas poradní.
5.9 Hlasování na členské schůzi je veřejné. Pokud to povaha hlasování vyžaduje, může být použit i způsob tajného hlasování. Takovýto způsob musí být odsouhlasen členskou schůzí předem, nejpozději však před hlasováním o konkrétní věci. K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí na členské schůzi je rozhodující prostá většinaz přítomných hlasů. V případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
5.10 Do pravomoci členské schůze spadá:
- schvalování stanov společnosti a všech jejich dalších změn a úprav;
- volba členů výboru, předsedy, místopředsedy ČBS, předsedy a členů revizní komise ČBS na příslušné volební období;
- potvrzení do funkce členů výboru osob, které byly výborem kooptovány v souladu s článkem 6 stanov;
- schvalování ročních výsledků hospodaření společnosti;
- schválení ročních rámcových rozpočtů a programů činnosti;
- schválení zpráv o činnosti a zpráv revizní komise;
- rozhodnutí o zrušení společnosti

6 VÝBOR
6.1 Výbor vykonává funkce dané platnými stanovami ČSSI a stanovami ČBS.
6.2 Další hlavní úkoly výboru jsou:
a) naplňování cílů, záměrů a strategie činnosti ČBS formulovaných členskou schůzí;
b) kontrola činnosti předsednictva a předsedy;
c) kontrola činnosti sekretariátu a výkonného ředitele;
d) koordinace a dohled nad zástupci ČBS (ČR) v komisích fib;
e) dohled nad zastupováním ČBS (ČR) v ECSN a účastí ČBS na aktivitách ECSN;
f) kontakt a spolupráce ČBS se zahraničními partnerskými společnostmi;
g) kontakt a spolupráce s orgány ČSSI, ČKAIT a dalšími partnerskými
společnostmi v ČR;
h) dohled nad správou odborné knihovny ČBS;
i) pořádání soutěží – vynikající betonové, zděné a smíšené konstrukce, vynikající studentské odborné práce, a udělování cen ČBS;
j) formulace individuálních smluv o propagaci a jiných službách se sponzorujícími členy;
k) rozhoduje o přijetí nových členů ČBS na základě podané přihlášky a o ukončení členství na základě žádosti člena nebo na základě neplnění podmínek členství;
l) jmenuje a odvolává členy Vědecké rady na základě návrhu předsednictva;
m) schvaluje případnou valorizaci poplatků spojených s členstvím.

6.3 Členy výboru jsou:
- předseda,
- místopředseda,
- předseda ČBS v předcházejícím období,
- členové ČBS zvolení do výboru na řádné volební členské schůzi,
- výkonný ředitel společnosti,
- kooptovaní členové a zástupci stavebních fakult ČR.
6.4 Schůze výboru se konají min. 4 x ročně.
6.5 Termín schůze výboru je sjednáván na předchozí schůzi výboru. Schůze výboru jsou svolávány předsedou, nebo místopředsedou písemnou pozvánkou
s uvedením programu schůze.
6.6 Výbor rozhoduje o závažných záležitostech hlasováním. Každý z členů výboru má 1 hlas, rozhoduje většina hlasů přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V neodkladných záležitostech může výbor rozhodnout korespondenční formou, přičemž konečné rozhodnutí je písemně zaznamenáno v zápise z nejbližší následné schůze výboru.
6.7 Výbor schvaluje návrhy na jmenování členů vědecké rady ČBS. Pro řešení konkrétních úkolů či problematiky může výbor jmenovat zvláštní pracovní skupiny z řad členů výboru a dalších přizvaných odborníků.
6.8 Funkční období všech členů výboru ČBS je 4leté. Členové výboru jsou voleni
členskou schůzí a mohou být voleni opakovaně bez omezení.
6.9 Výbor má právo kooptovat další členy výboru, které však musí následující členská schůze dodatečně schválit.
6.10 Výbor schvaluje návrhy na jmenování čestných členů ČBS z řad členů i nečlenů ČBS, a to i ze zahraničí.
6.11 Za práci ve výboru mají členové výboru nárok na úhradu přímých výdajů.

7 PŘEDSEDNICTVO
7.1 Hlavní úkoly předsednictva jsou:
a) naplňování cílů, záměrů a strategie činnosti ČBS mezi schůzemi výboru;
b) kontrola činnosti předsedy, sekretariátu a výkonného ředitele;
c) koordinace činnosti odborných skupin;
d) řešení aktuálních záležitostí spjatých s činností ČBS.
7.2 Členy předsednictva jsou:
- předseda,
- místopředseda,
- výkonný ředitel,
- předseda vědecké rady.
7.3 Schůze předsednictva se konají podle potřeby. Jsou svolávány předsedou, příp.místopředsedou s uvedením programu jednání.

 8 KONTROLNÍ KOMISE
8.1 Kontrolní komise vykonává funkce dané platnými stanovami ČSSI a ČBS.
8.2 Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření ČBS a obchodních vztahů ČBS.
8.3 Kontrolní komise má svého předsedu a 2 další členy.
8.4 Předseda a členové kontrolní komise jsou voleni na členské schůzi ČBS.
8.5 Volební období předsedy a členů komise je čtyřleté a mohou být do funkcí voleni opakovaně.
8.6 Předseda a členové kontrolní komise mají právo účastnit se schůzí výboru ČBS
8.7 Za práci v komisi mají členové nárok na úhradu přímých výdajů.

 

9 VĚDECKÁ RADA
9.1 Vědecká rada je poradní orgán ČBS.
9.2 Vědecká rada je složena z odborníků a specialistů v oboru betonu, betonových konstrukcí a zděných konstrukcí.
9.3 Vědecká rada má svého předsedu, který je volen členy vědecké rady.
9.4 Návrhy na jmenování členů vědecké rady schvaluje výbor.
9.5 Členové vědecké rady mají právo účastnit se schůzí výboru ČBS s hlasem
poradním.

10 PŘEDSEDA
10.1 Je statutárním zástupcem ČBS. Ve všech záležitostech jedná a podepisuje za ČBS samostatně.
10.2 Řídí činnost výboru a předsednictva v období mezi členskými schůzemi.
10.3 Reprezentuje ČBS v tuzemsku i zahraničí.
10.4 Zastupuje ČBS v prezidiu ČSSI.
10.5 Jedná a konzultuje činnost ČBS se zástupci sponzorujících členů.
10.6 Jmenuje výkonného ředitele a uzavírá s ním příkazní smlouvu.
10.7 Po konzultaci s výkonným ředitelem uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci ČBS.
10.8 Je volen členskou schůzí na 4 roky, a to nejvýše na dvě po sobě jdoucí volební období.

11 MÍSTOPŘEDSEDA
11.1 Je statutárním zástupcem ČBS.
11.2 Zastupuje v případě potřeby předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí. Jedná a podepisuje za ČBS samostatně.
11.3 Místopředseda je volen členskou schůzí na období 4 let. Může být volen do funkce opakovaně, bez omezení.

12 VÝKONNÝ ŘEDITEL
12.1 Organizuje činnost ČBS mezi jednáními výboru a předsednictva ve spolupráci s předsedou a podle jeho pokynů.
12.2 Řídí sekretariát. Zodpovídá za práci zaměstnanců ČBS, jimž je přímým nadřízeným.
12.3 Jedná na základě pravomocí delegovaných výborem za ČBS se třetími stranami.
12.4 Pracovní, resp. příkazní smlouvu s ním uzavírá statutární zástupce ČBS. Je
kontrolován výborem a předsednictvem, mezi jejich jednáními předsedou, popř.
místopředsedou.
12.5. Výkonný ředitel je do funkce jmenován předsedou ČBS po předchozím schválení výborem ČBS.

13 PRACOVNÍCI ČBS, SEKRETARIÁT
13.1 Činnost ČBS je organizačně zajišťována pracovníky sekretariátu ČBS. Jejich počet a forma jejich pracovně-právního vztahu k ČBS se řídí potřebami zajištění činnosti ČBS.
13.2 Pracovní smlouvu s pracovníky sekretariátu uzavírá statutární zástupce ČBS
13.3 Pracovníky ČBS a chod sekretariátu řídí výkonný ředitel.
13.4 Sekretariát odpovídá za řádné vedení evidence členů a za její aktualizaci.
13.5 Pracovníky sekretariátu navrhuje výkonný ředitel a schvaluje předsednictvo ČBS.

 

14 ZÁSTUPCI ČBS V KOMISÍCH fib
14.1 Cílem ČBS je obsazení všech pro ČBS důležitých komisí fib a pracovních skupin min. 1 zástupcem ČBS (ČR).
14.2 Účast každého zástupce v komisích fib je podporována ze strany ČBS úhradou nákladů ve výši stanovené výborem vždy pro každý jednotlivý kalendářní rok.
14.3 Hlavní úkoly zástupce ČBS v komisích fib:
a) aktivní a reprezentativní zastupování ČBS (ČR) v komisi fib;
b) transfer informací z komise do výboru ČBS a do členské základny:
- článek do časopisu BETON TKS o jednáních a výstupech komise min.
1x ročně;
- příprava a předání materiálů sekretariátu do knihovny a pro rozeslání členské
základně;
c) včasné a úplné předání účetních dokladů spojených s cestovními výdaji hrazenými ČBS sekretariátu.

15 ČLENSTVÍ A POPLATKY
15.1 Členství v ČBS jako pobočném spolku má v návaznosti na platné stanovy ČSSI tyto možné formy:
a) kolektivní členství (právnické osoby nebo jejich dílčí části, u vysokých škol i
jejich organizační jednotky, např. fakulty);
b) individuální členství (fyzické osoby);
c) studentské členství (fyzické osoby – studenti prezenčního a doktorandského studia);
d) sponzorské členství (právnické osoby);
e) čestné členství (fyzické osoby);
f) přidružené členství (fyzické osoby).
15.2 K členství v ČBS je nutno podat přihlášku kterémukoliv členovi výboru
nebo pracovníkovi sekretariátu. Výbor je oprávněn po posouzení v odůvodněných případech odmítnout žádost o členství v ČBS.
15.3 Čestné členství vzniká jmenováním na základě schválení kandidáta na čestné členství výborem ČBS.
15.4 O přijetí do ČBS je nový člen písemně vyrozuměn.
Nový člen je po přijetí neprodleně zapsán do seznamu členů (dle formy členství) a je mu přiděleno pořadové číslo členství. Kolektivním členům je zaslána navíc legitimace kolektivního člena.
15.5 Ukončení členství. Členství v ČBS zaniká:
a) písemným oznámením člena;
b) vyloučením člena na základě rozhodnutí Členské schůze z důvodů uvedených v odstavci 15.6.;
c) úmrtím v případě individuálního člena.
15.6 Člen může být z řad ČBS vyloučen pouze ze dvou závažných důvodů:
a) při závažném porušení stanov ČSSI a těchto stanov ČBS,
b) pokud nezaplatil poplatek spojený s členstvím za příslušný rok do 6 měsíců od termínu splatnosti na vystavené faktuře.
Důvody vyloučení projednává výbor a předkládá návrh na vyloučení ke schválení členské schůzi.
15.7. Každý člen, jemuž bylo ukončeno členství má dále právo navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti jeho vyloučení.
15.8. Každý člen může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti jiného rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánu spolku.
15.9. Poplatek spojený s členstvím v ČBS se skládá z členského příspěvku a paušálního poplatku za poskytované služby. Výše poplatků a zásady pro valorizaci pro všechny formy členství v ČBS jsou uvedeny v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást těchto stanov. Přílohu schvaluje výbor ČBS na začátku každého roku.
15.10 Členové dle odstavce 15.1 písmene b), c) e) a f) a kolektivní členové dle odstavce 15.1
písmene a) a d) prostřednictvím určených zástupců mají povinnost oznámit sekretariátu ČBS ČSSI veškeré podstatné změny, které se týkají jejich osoby (např. změna kontaktních údajů apod.), formy členství a které mají vliv na stanovení výše jejich poplatku spojeného s členstvím. Kolektivní členové pak navíc mají povinnost oznámit změny týkající se společnosti kolektivního člena, jako například restrukturalizace (změna názvu, formy společnosti, loga ap.), změny osob zástupců v managementu či kontraktních osob pro komunikaci apod.,

16 KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
16.1 Kolektivní členové (právnické osoby) se účastní jednání výroční schůze
prostřednictvím svého pověřeného zástupce, který je zároveň kontaktní osobou pro veškerý styk s ČBS, popřípadě jinou pověřenou osobou.
16.2 Kolektivní člen platí poplatek spojený s členstvím v závislosti na celkovém počtu jeho pracovníků. Výše poplatku je stanovena v Příloze 1 těchto stanov. Je navrhována výborem a schvalována členskou schůzí.
16.3 Plnění plynoucí z kolektivního členství:
a) počet výtisků časopisu BETON TKS podle velikosti poplatku (počet je uveden
v Příloze 1 těchto stanov),
c) slevy na akcích ČBS pro všechny přihlášené pracovníky,
d) zasílání pracovních technických materiálů z fib a ECSN,
e) možnost přednostní prezentace na akcích ČBS,
f) možnost využití knihovny ČBS,
g) právo účasti na členské schůzi s počtem hlasů odpovídajícím celkovému
počtu pracovníků,
h) právo na informace o činnosti ČBS a o údajích v informační bázi ČBS.

17 INDIVIDUÁLNÍ A PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ
17.1 Individuální členové se účastní jednání výroční schůze osobně nebo
prostřednictvím zmocněného zástupce.
17.2 Individuální člen (fyzická osoba) platí od 70 let věku snížený poplatek
(viz Příloha 1 těchto stanov).
17.3 Plnění plynoucí z individuálního členství:
a) 1 výtisk časopisu BETON TKS,
b) slevy na akcích ČBS,
c) přednostní možnost prezentace na akcích ČBS,
d) možnost využití knihovny ČBS,
e) právo účasti na členské schůzi s 1 hlasem rozhodujícím,
f) právo na informace o činnosti ČBS.
17.4 Přidružené členství v ČBS je mimořádnou formou individuálního členství
v ČBS. Přidružený člen ČBS je současně řádným členem některé oblastní pobočky nebo jiné odborné společnosti ČSSI. Přidružený člen platí poplatek aktuálně platný pro individuálního člena snížený o aktuální výši odvodu části členského příspěvku individuálního člena ČSSI (viz Příloha 1 těchto stanov).
17.5 Přidružený člen nemá volební právo.

18 STUDENTSKÉ ČLENSTVÍ
18.1 Plnění plynoucí ze studentského členství je shodné s plněním plynoucím
z individuálního členství, jak je stanoveno v odst. 17.3 písmeno a), b), c), d) a f) těchto stanov.

19 SPONZORSKÉ ČLENSTVÍ
19.1 Poplatek za sponzorské členství je sjednáván individuálně. Jeho výše je dána součtem odpovídajícího poplatku kolektivního člena a dalšího navýšení ve výši min. 50 000 Kč.
19.2 Mezi ČBS nebo jím pověřenou obchodní společností a sponzorujícím členem je vždy uzavírána smlouva specifikující propagační a příp. jiné služby poskytované ze strany ČBS sponzorujícímu členu.
19.3 Min. plnění plynoucí ze sponzorského členství:
a) dtto veškeré výhody kolektivních členů (právnických osob) ČBS odpovídající kategorie počtu pracovníků,
b) uvedení loga na dokumentech ČBS,
c) bezplatně publikace vydávané ČBS v počtu rovném počtu hlasů,
d) sleva na reklamě na akcích a materiálech ČBS.

20 ČESTNÉ ČLENSTVÍ
20.1 Čestné členství je bezplatné.
20.2 Plnění plynoucí z čestného členství jsou shodná s plněním plynoucím z individuálního členství, jak je stanoveno v odst. 17.3. těchto stanov. Čestný člen navíc neplatí základní vložné na konferencích a seminářích ČBS.

21 FINANČNÍ PROSTŘEDKY A HOSPODAŘENÍ
21.1 ČBS je jako odborná společnost ČSSI samostatnou účetní jednotkou a hospodaří odděleně od ČSSI jako hlavního spolku.
21.2. ČSSI jako hlavní spolek neručí za dluhy ČBS jako pobočného spolku.
21.3 ČBS se při svém hospodaření řídí rámcovým rozpočtem schvalovaným vždy na následující kalendářní rok členskou schůzí.
21.4 Zdrojem finančních prostředků ČBS jsou zejména:
a) poplatky členů,
b) dotace, dary a sponzorské příspěvky,
c) výnosy z akcí a aktivit ČBS,
21.5 Finanční prostředky ČBS jsou čerpány zejména na:
a) podíly na nákladech akcí a aktivit ČBS,
b) odvod části členských příspěvků individuálních členů ČSSI,
c) členské příspěvky v nadnárodních odborných společnostech (fib, ECSN aj.),
d) mzdy a odměny pracovníků ČBS, popř. funkcionářů ČBS,
e) režijní náklady vedení sekretariátu,
f) cestovní a jiné výlohy spojené se zastupováním ČBS v fib, ECSN apod.

22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
22.1 Pro veškerou činnost ČBS jsou závazné platné stanovy ČSSI, na které tyto stanovy ČBS navazují a jejichž některá ustanovení stanovy ČBS pouze doplňují nebo upřesňují.
22.2 Zrušením ČSSI jako hlavního spolku se zrušuje i ČBS jako pobočný spolek.
22.3 V případě, že členská schůze rozhodne o zrušení ČBS, informuje o tom předseda neprodleně Prezidium ČSSI.
22.4 V případě, že bude rozhodnuto o zrušení ČBS, provede se majetkové vypořádání a likvidace pobočného spolku v souladu s legislativou platnou ke dni zrušení spolku.
22.5 ČBS jako pobočný spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku.
22.6 Toto znění stanov bylo schváleno usnesením členské schůze ČBS ze dne 24. 05. 2023.

 

V Praze 24.5.2023

 

Přílohy: Příloha 1 stanov České betonářské společnosti ČSSI „Výše poplatků“

 

 

Příloha 1 stanov ČBS

VÝŠE POPLATKŮ

Výše poplatků kolektivních členů počínaje rokem 2023 činí:

Celkový počet pracovníků kolektivního člena Výše poplatku v Kč Počet hlasů na členské schůzi Počet ks časopisu BETON TKS
.6 až 25 .............................................................................20 854 2......... 3
26 až 150 .........................................................................41 709 4 ..........4
151 až 500 .......................................................................69 515 6 ..........6
nad 501 ..........................................................................111 222 9 ..........9
Katedry/ústavy univerzit a neziskové organizace ..............6 948 4 ..........3

Výše poplatků individuálních členů počínaje rokem 2023 činí

Výše poplatku v Kč Počet hlasů na členské schůzi Počet ks časopisu BETON TKS
individuální člen ...........................................1 500................ 1 ................1
individuální člen.po dosažení 70 roku .........300 ................1 ...............1
přidružený člen ............................................1 250 .................1 ...............1
student ...........................................................300 ....................1...............1
minimální navýšení.příspěvku.člena-sponzora
(právnické osoby) .....................................50 000 ..................1 .............1

Poplatky se mohou upravit max. o hodnotu průměrné meziroční inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem a jsou uvedeny bez příslušné DPH. O valorizaci poplatku rozhoduje výbor ČBS.
Poplatky se zásadně hradí bezhotovostním převodem. Datum pro zaplacení poplatku je vždy uvedeno na vystavené faktuře.

 V Praze 24.5.2023 ………………………………………...
předseda České betonářské společnosti ČSSI

 

Vznik ČBS

Stavební inženýři dokázali najít organizační základnu již před druhou světovou válkou ve Spolku inženýrů a architektů, kde se v rámci pravidelných setkání konaly přednášky vynikajících odborníků v oboru betonových a zděných konstrukcí (profesorů Bechyněho, Hrubana, Dr. Reicha a řady dalších). Spolková činnost se rozvíjela i po druhé světové válce. V 60. letech byl založen Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI), který začal velmi nadějně pracovat, ale po roce 1968 byl zrušen. Odbornou a spolkovou činnost vyvíjel potom Československý svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS). Po obnovení činnosti ČSSI koncem roku 1989 se převážná část stavebních inženýrů vrátila do tohoto svazu. V souvislosti se vznikem České republiky 1. 1. 1993 a ve snaze zlepšit a rozšířit činnost v oboru betonových konstrukcí i do dalších oblastních poboček (OP) ČSSI byla na základě jednání zástupců většiny oblastních poboček ČSSI ustavena dne 8. prosince 1992 v Pardubicích za účasti tehdejšího předsedy ČSSI Prof. Ing. Miloslava Pavlíka, CSc., republiková zájmová skupina ČSSI nazvaná Česká betonářská společnost (ČBS) ČSSI.

Počáteční struktura ČBS

V základní preambuli nově ustavené společnosti bylo sdružovat členy ČSSI se zájmy v oborech betonových a zděných konstrukcí a napomáhat tak v rozvíjení všech aktivit v oblastech projekce, realizace, zkušebnictví, vědy a výzkumu těchto konstrukcí. Prvním významným úkolem bylo vybudování sítě poboček ČBS při všech OP ČSSI v ČR. Řízení tohoto úkolu bylo svěřeno výkonnému výboru ČBS, jehož předsedou byl zvolen prof. Ing. Jiří Bradáč, CSc., z OP ČSSI Brno a tajemníkem Ing. Pavel Čížek z OP ČSSI Pardubice. Zvoleni byli dále tři další místopředsedové, a to z oblastních poboček Ostrava, Praha a Plzeň, a také hospodář. Pro usměrňování a kontrolu práce výkonného výboru byl navržen rozšířený výbor, jehož členy kromě výkonného výboru byli předsedové dalších oblastních poboček ČBS, zástupci realizační sféry, zejména sponzoři, zástupci vysokých i průmyslových škol a výzkumu, jakož i zástupci ČR ve významných mezinárodních organizacích. Nejvyšším orgánem ČBS bylo plénum (později členská schůze ČBS), sestávající z rozšířeného výboru a delegátů volených oblastními pobočkami, které se scházelo zejména při příležitostech pořádání větších betonářských akcí. Dále bylo navrženo a schváleno čestné předsednictvo ČBS jako stálý poradní orgán ČBS v oblasti odborné a v oblasti mezinárodních vztahů. Významným momentem zde byla snaha, aby ČBS zajistilo kontinuitu zastupování českých odborníků v tehdejším CEB (Euromezinárodní výbor pro beton) vzhledem k tomu, že osud dosavadní České a Slovenské národní skupiny CEB byl po rozpadu ČSFR nejistý. V čestném předsednictvu byli zástupci vysokých škol, výzkumných a zkušebních ústavů z Prahy, Brna a Bratislavy.

Okolnosti startu činnosti ČBS

ČBS vznikla s tím, že těžiště činnosti bude v oblastních, popř. místních pobočkách ČSSI, které se začaly konstituovat v průběhu ledna až března 1993 na ustavujících valných hromadách v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Pardubicích, Hradci Králové, Brně, Zlíně, Olomouci a Ostravě. Na ustavujících valných hromadách bylo zvoleno vedení oblastních poboček ČBS ČSSI, jejich zástupci v rozšířeném výboru ČBS a byly projednávány náměty na hlavní oblasti činnosti ČBS. Zájem o členství v ČBS fyzických i právnických osob byl relativně velký, neboť nově vznikající projekční a stavební firmy většinou neměly dostatek prostředků na financování vlastního rozvoje a výzkumu a u řady privatizovaných a transformujících se firem byly útvary technického rozvoje zcela zrušeny. Do ČR se začalo dovážet množství nových výrobků a technologií, připravoval se přechod na soustavu evropských norem pro navrhování a provádění betonových, zděných a spřažených konstrukcí. V nových podmínkách bylo zájmem státu i řady členů nové ČBS na vytvoření takového systému certifikace, který by bránil konkurenci s nižší kvalitou a tím i nižšími cenami. V překotném procesu transformace stavebnictví v 1. polovině 90. let se značně oslabil také do té doby zavedený přísun technických informací, a to jak zánikem některých odborných periodik, tak také přechodně sníženou frekvencí pořádaných odborných konferencí, seminářů a školení. Přitom si řada podnikatelů uvědomovala, že postupná stabilizace trhu v konkurenčním prostředí přinese úspěch pouze těm, kterým se podaří udržet kontakt s technickým rozvojem. Tuto situaci si výkonný výbor ČBS uvědomoval a snažil se napomoci jejímu zlepšení. Navázal na úspěšné působení kdysi rozpuštěného a znovu obnoveného ČSSI i na aktivity v oblasti betonových konstrukcí rozvíjené v rámci zanikajících stavebních společností ČSVTS a v pražské oblasti i na dlouholetou činnost Komise statiků.

První akce ČBS

Pro 90. léta bylo příznačné, že se akce ČBS dělily na ty pořádané centrálně výkonným výborem, resp. sekretariátem ČBS v Pardubicích, a dále na akce, které připravovaly ad hoc jednotlivé oblastní pobočky ČBS. Zatímco nejvýraznější akcí prvního typu se staly od roku 1994 Betonářské dny, které si svoji úroveň a prestiž víceméně udržely dodnes, akce oblastních poboček postupně řídly tak, jak slábla motivace i organizační možnosti členů jednotlivých OP ČBS. Několik tehdejších regionálně pořádaných akcí ČBS (bez výjimky připravovaných ve spolupráci s řadou jiných organizací) se postupem času transformovalo do akcí pořádaných už zcela mimo ČBS. ČBZ ČSSI se v té době odborně podílela také na uspořádání tří mezinárodních výstav o betonu CONCON, jejichž realizátorem byla ovšem obchodní společnost AXIS. První mezinárodní výstava CONCON '96 byla uspořádána v květnu 1996 v Praze s mottem Moderní technologie a nové materiály. Spolupráci se společností AXIS bylo tehdy nutná, protože tehdejší ČBZ ČSSI neměla dostatečně vybavený sekretariát ani zkušenosti a potenciál pro organizaci akce takového rozsahu. Odborné semináře v rámci výstavy však byly pořádány přímo ČBZ. Výstava, které se zúčastnilo cca 70 vystavovatelů, byla hodnocena velmi kladně, a proto výbor ČBZ ČSSI rozhodl o konání výstav ve dvouletém cyklu. CONCON 1998 byl uspořádán v lednu 1998 už ve Veletržním paláci v Praze, a to opět ve spolupráci s firmou AXIS. V rámci této výstavy byly uspořádány i 3 úspěšné odborné semináře: Betonové podlahy, Trhliny v betonových konstrukcích a Vyztužování betonových konstrukcí. Třetí a poslední CONCON 2000 proběhl také v Praze, opět se dvěma odbornými semináři Ohlas výstavy už byl ale dramaticky nižší a navíc už tehdy začal pracovat nový, profesionální sekretariát ČBZ. I z tohoto důvodu ztratila další spolupráce s firmou AXIS odůvodnění a betonářské výstavy začala pořádat ČBZ (ČBS) při rozšiřujících se Betonářských dnech.

ČBS/ČBZ ve 2. polovině 90. let, spojení s ČNK FIP

Žádoucí odbornou úroveň činnost ČBS nebylo možné zajistit bez upevňování vazeb na významné mezinárodní odborné organizace, které dlouhodobě shromažďují a zpracovávají výsledky světového vývoje a výzkumu v oboru betonu a vypracovávají informační materiály a mezinárodní doporučení ovlivňující rozvoj oboru (CEB, FIP, IABSE, CIB, RILEM ad.). Nadto byl navázán poměrně úzký kontakt ČBS s několika rozvinutými evropskými betonářskými společnostmi, které poskytovaly zvlášť v počáteční fázi existence ČBS cenné rady a podněty k rozvoji činnosti. Byly jimi především společnosti Německa, Nizozemska a také Velké Británie. Dr. Stiller, tehdejší ředitel německého Beton-Verein, byl v roce 1994 také jmenován prvním čestným členem ČBS. ČBS/ČBZ po celá 90. léta hledala svůj pevný, funkční a zároveň perspektivní statut a prošla při tom řadou výrazných změn koncepčních i personálních. V roce 1996 se ČBS rozhodla více otevřít i zájemcům z oblasti zděných konstrukcí a výroby silikátových kusových staviv a změnila svůj název na Českou společnost pro beton a zdivo (ČBZ) při ČSSI. Na členské schůzi v listopadu 1996 byl zvolen nový výbor ČBZ. Předsedou se stal Ing. Pavel Čížek, který už předtím společnost nějakou dobu výkonně řídil. Členy nového výboru bylo v roce 1996 zvoleno několik osobností z oboru mostního předpjatého betonu (Ing. Milan Kalný, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA), které dosud působily v Českém národním komitétu FIP (ČNK FIP) při České stavební společnosti Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS). Tím bylo zahájeno propojování činnosti ČBZ ČSSI a ČNK FIP, které vyústilo 1. ledna 1999 v hromadný vstup dosavadních členů komitétu do řad členů ČBZ (ČBS). Byla tak vytvořena relativně silná startovní základna kolektivního členství v ČBS, která se pak dále rozšiřovala i o organizace z jiných oblastí betonového stavebnictví.

Přechod k profesionální ČBS

V závěru roku 1999 byl zvolen nový, v pořadí již třetí výbor ČBS (tehdy stále ještě ČBZ), který měl plných 17 členů. Novým předsedou společnosti se stal prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., prvním místopředsedou Ing. Milan Kalný. Volba tohoto výboru proběhla v situaci, která byla pro Českou betonářskou společnost do značné míry zlomová, a složení nového výboru a jeho ambice s ní korespondovaly. V relativně krátkém období, do něhož se navíc zkoncentrovalo několik důležitých událostí, musela tehdy ČBS komplexně rozhodnout o způsobu řešení několika narůstajících omezení, které nejen bránily rozvoji společnosti, ale do jisté míry ohrožovaly i samotnou její smysluplnou existenci. Těmi důležitými událostmi bylo jednak organizačně i jinak velmi vydařené fib sympózium PRAGUE 1999, které znamenalo významný vzestup prestiže ČBS, rozšíření mezinárodních vazeb, z nichž ČBS od té doby trvale čerpá, jednak radikální posílení členské základny – a zároveň potenciálu odborných aktivit ČBS – přistoupením členů bývalého Národního komitétu FIP při ČSVTS. Aby se komplexně vyřešily největší strukturální obtíže dosud dobrovolnické ČBS, byly už od roku 1997 připravovány několika osobnostmi, vesměs členy budoucího nového výboru ČBS, zásadní koncepční kroky a dokumenty, které posléze umožnily právní autonomii a potřebnou transformaci statusu ČBS i charakteru její činnosti pro další období. Významných změn byla potom v krátké době provedena celá řada:

 1. Na základě zkušeností a rady spřátelených evropských společností bylo v průběhu roku 1999 rozhodnuto zřídit profesionální sekretariát ČBS ČSSI, pro který byli do funkcí tajemníka (později výkonného ředitele) a projektové manažerky získáni Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, a Ing. Jitka Broner Mansfeldová. Nová hlavní kancelář ČBS byla zřízena v Praze. Nové výkonné vedení ČBS začalo pracovat na konci roku 1999 a hned na počátku roku 2000 přebralo agendu a kompetence dosavadní pardubické základny ČBS. Jedním z prvních systémových kroků bylo ukončení činnosti obou zbylých OP ČBS, kromě Pardubic i v Brně. Řízení veškeré činnosti ČBS tak bylo soustředěno i formálně do jednoho jediného centra, čímž byl koneckonců ale jen legalizován stav, který fakticky panoval už několik let. Profesionalizace výkonného vedení ČBS od roku 2000 znamenala významné posílení možností i pozice ČBS a výsledkem bylo relativně dlouhé období trvalého rozšiřování činnosti a zkvalitňování akcí společnosti.
 2. Dalším významným krokem, k němuž došlo v letech 1998 a 1999 bylo vypracování základních „legislativních" dokumentů řádně definujících ČBS, především Organizačního řádu ČBS (tehdy ještě ČBZ) přijatého členskou schůzí v závěru roku 1999 spolu s volbou nového výboru. Tento organizační řád navazoval důsledně na tehdejší Stanovy ČSSI a obsahoval i ustanovení, která korespondovala s tehdy platným Hospodářským řádem ČSSI. Přes všechny potřebné úpravy, které přinesly následující roky, jsou takto postaveny stanovy ČBS dodnes. Pro transformační kroky ČBS v roce 1999 bylo rozhodující, že tehdy nové stanovy ČSSI poprvé umožňovaly získání statusu právně samostatných subjektů svým oblastním pobočkám a – zcela nově – i tzv. odborným společnostem. A právě jednou z odborných společností ČSSI se v roce 1999 ČBS, tehdy ještě jako Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, rozhodla stát. Nově koncipovaná, právně, daňově atd. již samostatná ČBS pak formálně vznikla vydáním registračního listu (zřizovací listiny) prezídia ČSSI dne 24. února 2000. V závěru roku 2001 pak došlo po dohodě členské základny k návratu k původnímu názvu Česká betonářská společnost ČSSI.

Spolková činnost

 • zastupování zájmů firem, organizací a fyzických osob působících v oboru betonových, zděných a hybridních konstrukcí
 • správa členské základny
 • spolupráce s organizacemi působícími ve stavebnictví v ČR
 • spolupráce s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  (ČKAIT)
 • oceňování významných konstrukcí a osobností

Konferenční a výstavní činnost

 • pořádání mezinárodních konferencí, výročních (Betonářské dny) a tematických národních konferencí
 • pořádání výstav v oboru betonových, zděných a hybridních konstrukcí

Vzdělávací a školicí činnost

 • organizace seminářů, školení, kurzů, přednášek, exkurzí aj.
 • specializovaná školicí a vzdělávací činnost pro pracovníky stavební výroby a projekce
 • distribuce pracovních materiálů z komisí a pracovních skupin fib a zahraničních betonářských organizací

Vydavatelská činnost

 • podíl na vydávání časopisu BETON - TECHNOLOGIE, KONSTRUKCE, SANACE
 • vydávání odborných publikací
 • vydávání sborníků příspěvků ke konferencím a seminářům

Odborná expertní, konzultační a gesční činnost

 • vedení databáze odborníků a firem v oboru činnosti ČBS
 • vypracovávání expertiz k zásadním problémům betonových a zděných konstrukcí
 • vědecko-výzkumná činnost s podporou grantů ČR a EU

Zahraniční činnost

 • zastupování ČR v mezinárodních organizacích (fib, ECSN)
 • doporučování členů společnosti do komisí a pracovních skupin mezinárodních organizací
 • podpora a koordinace činnosti členů ČBS v mezinárodních organizacích
 • spolupráce se zahraničními společnostmi zabývajícími se betonovými a zděnými konstrukcemi

ČBS je občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se výzkumem, navrhováním, prováděním, údržbou a rekonstrukcemi betonových, zděných a hybridních konstrukcí a produkcí materiálů a výrobků pro tyto konstrukce.

ČBS propaguje betonové, zděné a hybridní konstrukce a stavby. ČBS podporuje zvyšování technické úrovně a jakosti betonových, zděných a hybridních konstrukcí prosazováním nových poznatků v praxi.

ČBS je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) External link podle čl. 3 stanov ČSSI. ČBS (ČSSI) je společností ustanovenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

ČBS vyvíjí spolkovou, agenturní, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní a konzultační činnost.

ČBS zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.

ČBS zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí. ČBS je jako česká národní skupina statutárním členem Mezinárodní federace pro konstrukční beton fib External link a členem Sdružení evropských betonářských společností ECSN External link.