Česká betonářská společnost (ČBS) se v roce 2012 rozhodla zahájit nový, dlouhodobý projekt odborného vzdělávání pracovníků stavební praxe ČBS AKADEMIE. Tento komplexní projekt bude zahrnovat výhledově 4 cykly na sebe navazujících školení:

  • Navrhování betonových konstrukcí (NAVRHBK)
  • Technologie betonu (TECHBET)
  • Provádění betonových konstrukcí (PROVBK)
  • Speciální technologie a konstrukce (SPECBTK)

Přípravné práce byly zahájeny v polovině roku 2012, první školení tohoto projektu ČBS AKADEMIE bylo realizováno v lednu 2013.

Jako první byla v roce 2013 připravena jednodenní školení TECHBET 1 a TECHBET 2 z cyklu Technologie betonu. Jako celek je cyklus školení ČBS o technologii betonu připravován ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně. Pro jednotlivé dny školení se počítá i se spoluprací dalších partnerských organizací. Cyklus školení ČBS o technologii betonu vychází metodicky z rakouského vzdělávacího systému BETON Akademie na základě smlouvy uzavřené mezi ČBS a rakouskými partnery. Svojí náplní obsáhne tento cyklus školení ČBS podstatnou část široké problematiky moderní technologie betonu, od průřezu základními poznatky o moderní technologii obyčejného betonu, přes zevrubné informace o složkách betonu používaných v současnosti až po pokročilé, speciální druhy betonů aplikované s výhodou ve specifických podmínkách. Na programu školení je i tematika zkoušení betonu, zajištění jakosti a otázky kolem certifikace betonu a obecně prokazování shody v oboru betonového stavebnictví. Do obsahu školení budou zahrnuty i specifické požadavky státních investorů, jmenovitě TKP pozemních komunikací a TKP ČD. Kromě výkladu teorie budou některé dny školení zahrnovat i praktické ukázky a výcvik v laboratoři. Autory obsahu a materiálů a zároveň lektory školení jsou přední odborníci technických univerzit v Praze a Brně i dalších organizací, kteří dlouhodobě pracují v oboru technologie betonu ve stavební praxi v ČR. ČBS věří, že účastníci těchto školení o technologii betonu získají soubor nejnovějších odborných poznatků a praktických dovedností, které jim umožní úspěšně zvládat nároky všech aspektů technologie moderního konstrukčního betonu.

V závěru roku 2103 zahájila ČBS i školení v rámci cyklus o moderním Navrhování betonových konstrukcí, zatím školení NAVRHBK 1 a NAVRHBK 2. Jako celek je tento cyklus připravován v partnerství se Slovenskou komorou stavebných inžinierov a ve spolupráci s dvěma nejpřednějšími akademickými pracovišti a renomovanými společnostmi vyvíjejícími a aplikujícími specializovaný stavební software: Fakultou stavební ČVUT v Praze, Stavebnou fakultou STU v Bratislavě, IDEA RS s.r.o.. Pro jednotlivé dny školení se počítá i se spoluprací dalších významných akademických a výzkumných pracovišť a specializovaných společností. Svojí náplní obsáhne cyklus školení ČBS podstatnou část široké problematiky moderního navrhování BK, od statické a dynamické analýzy konstrukcí, přes počítačem podporované navrhování prvků nosných systémů ze železového i předpjatého betonu až po mosty, nádrže a speciálnější typy betonových konstrukcí. Na programu školení budou konstrukce monolitické i prefabrikované, konstrukce základů i výškových budov, prvky z obyčejného ale i lehkého betonu a zásady navrhování staveb z vysokohodnotného betonu. ČBS věří, že účastníci těchto školení ČBS o navrhování BK získají soubor nejnovějších odborných poznatků a praktických dovedností, které jim umožní úspěšně zvládat nároky všech aspektů moderního navrhování betonových konstrukcí.

Účastníci každého školení ČBS AKADEMIE obdrží manuál k danému školení (v průměru 200 stran A4) obsahující přednášený výklad s komentáři, popř. i sylaby příkladů většího rozsahu. Teoretický výklad lektorů i praktické ukázky výpočtů jsou koncipovány tak, aby byl vždy dostatečný prostor k diskuzi. Jednotlivá školení jsou zakončována orientačním testem nabytých znalostí a jejich účastníci získávají doklad o absolvování příslušného dne školení. Vždy po bloku několika školení daného cyklu budou moci jejich účastníci absolvovat zkoušku, jejíž úspěšné zvládnutí je podmínkou udělení certifikátu ČBS. Podmínky a náležitosti ČBS certifikace budou oznámeny.