STANOVY ČESKÉ BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ČSSI
(úplné znění stanov schválené na Členské schůzi 24.5.2023)

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ČINNOST SPOLKU
1.1 Česká betonářská společnost ČSSI (dále jen „ČBS“) je spolkem právnických a fyzických osob zabývajících se výzkumem, navrhováním, prováděním, údržbou a rekonstrukcemi betonových, zděných a smíšených konstrukcí a produkcí materiálů a výrobků pro tyto konstrukce.
1.2 ČBS je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů (dále též „ČSSI“) podle stanov ČSSI v platném znění (dále jen „stanovy ČSSI“) a je ve smyslu § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pobočným spolkem Českého svazu stavebních inženýrů jako spolku hlavního.
1.3. ČBS má samostatnou právní osobnost.
1.4. Sídlo ČBS je na adrese Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4.
1.5 ČBS propaguje betonové, zděné a smíšené konstrukce materiály a výrobky pro ně.
1.6 ČBS podporuje zvyšování technické úrovně a jakosti betonových, zděných a smíšených konstrukcí prosazováním nových poznatků v praxi.
1.7 ČBS zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.
1.8 ČBS vyvíjí spolkovou, agenturní, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou
expertní a konzultační činnost.
1.9 ČBS zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí.
1.10 ČBS je jako česká národní skupina statutárním členem Mezinárodní federace pro konstrukční beton fib a členem Sdružení evropských betonářských společností ECSN.

2 ČINNOST ČBS
2.1 Spolková činnost
a) zastupování zájmů stavebních odborníků a firem pracujících v oblasti betonových,
zděných a smíšených konstrukcí;
b) správa členské základny;
c) spolupráce s organizacemi působícími ve stavebnictví v ČR;
d) spolupráce s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT);
e) oceňování významných konstrukcí, studentských prací a význačných osobností.
2.2 Konferenční a výstavní činnost
a) pořádání kongresů, sympózií a konferencí v oboru betonových, zděných
a smíšených konstrukcí;
b) pořádání výstav v oboru betonových, zděných a smíšených konstrukcí.
2.3 Vzdělávací a školicí činnost
a) pořádání seminářů, školení, kurzů, přednášek, exkurzí aj.;
b) specializovaná školicí a vzdělávací činnost pro pracovníky stavební výroby a
projekce;
c) pořádání odborných exkurzí;
d) distribuce pracovních materiálů z komisí a pracovních skupin fib a materiálů
z jiných zahraničních odborných společností.
2.4 Vydavatelská činnost:
a) účast na vydávání časopisu BETON TKS;
b) vydávání publikací směřujících ke zlepšování technické úrovně a jakosti
betonových, zděných a smíšených konstrukcí.

2.5 Výzkumná, odborná, expertní, konzultační a gesční činnost:
a) výzkumná činnost;
b) vedení databáze odborníků a firem v oboru činnosti ČBS;
c) vypracovávání expertiz k zásadním problémům betonových, zděných a
smíšených konstrukcí.
2.6 Zahraniční činnost:
a) zastupování ČR v mezinárodních organizacích (fib, ECSN);
b) doporučování členů ČBS do komisí a pracovních skupin mezinárodních organizací;
c) podpora a koordinace činnosti členů ČBS v mezinárodních organizacích;
d) spolupráce se zahraničními společnostmi zabývajícími se betonovými, zděnými a smíšenými konstrukcemi.

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
3.1 Organizační struktura ČBS specifikovaná těmito stanovami ČBS je v souladu
se stanovami ČSSI a navazuje na ně.
3.2 Nejvyšším orgánem ČBS je členská schůze.
3.3 Činnost ČBS mezi členskými schůzemi řídí výbor.
3.4 Mezi schůzemi výboru řídí činnost ČBS předsednictvo.
3.5 Jednání výboru, předsednictva a činnost ČBS mezi schůzemi výboru a předsednictva řídí předseda ve spolupráci s místopředsedou, který jej v případě potřeby zastupuje.
3.6 Správu členské základny a technické zázemí činnosti zabezpečuje sekretariát řízený výkonným ředitelem.
3.7. Statutárním orgánem ČBS jsou předseda a místopředseda, a to v rozsahu
stanoveném v čl. 9 a 10 těchto stanov.
3.8 Kontrolu hospodaření a obchodních vztahů ČBS provádí kontrolní komise.

4 ORGÁNY ČBS
4.1 Orgány ČBS jsou:
a) Členská schůze (ČS)
b) Výbor (V)
c) Předsednictvo (P)
d) Kontrolní komise (KK)
e) Vědecká rada (VR)

5 ČLENSKÁ SCHŮZE
5.1 Členská schůze vykonává funkce dané stanovami ČSSI.
5.2 Členská schůze se koná min. 1 x ročně.
5.3 Členskou schůzi svolává předseda s místopředsedou písemnou pozvánkou
odeslanou min. 1 měsíc před konáním schůze všem členům s uvedením programu jednání a předmětu příp. voleb a hlasování.
5.4 Členskou schůzi organizuje výbor, řídí ji předseda nebo místopředseda.
5.5 Členské schůze se mohou účastnit všichni individuální členové a čestní členové ČBS osobně a kolektivní členové ČBS prostřednictvím svých oficiálních zástupců uvedených v databázi, popřípadě prostřednictvím zástupců s platnou plnou mocí v souladu s článkem 15.1 stanov. 5.6 Hlasovací právo na členské schůzi mají všichni členové ČBS, příp. osoby členy ČBS písemně pověřené, kteří mají ke dni konání členské schůze prokazatelně uhrazený poplatek spojený s členstvím za rok, v němž se členská schůze koná.

5.7 Členové ČBS mají počet hlasů podle následujícího klíče:
a) individuální, přidružený a čestný člen …………………....…….….....……… 1 hlas,
b) kolektivní člen kategorií do 5 a 6 -25 pracovníků ..…….................. 2 hlasy,
c) kolektivní člen kategorie 26 - 150 pracovníků …………………  ....……..4 hlasy,
d) kolektivní člen katedra/ústav univerzity, nezisková organizace . 4 hlasy,
e) kolektivní člen kategorie 151 až 500 ……………....…...…….…....………    6 hlasů,
f) kolektivní člen kategorie nad 501 pracovníků ................................ 9 hlasů.
5.7 Sponzorující kolektivní členové mají počet hlasů odpovídající jejich zařazení
do kategorie podle počtu jejich pracovníků.
5.8 Členové-studenti a přidružení členové mají hlas poradní.
5.9 Hlasování na členské schůzi je veřejné. Pokud to povaha hlasování vyžaduje, může být použit i způsob tajného hlasování. Takovýto způsob musí být odsouhlasen členskou schůzí předem, nejpozději však před hlasováním o konkrétní věci. K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí na členské schůzi je rozhodující prostá většinaz přítomných hlasů. V případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
5.10 Do pravomoci členské schůze spadá:
- schvalování stanov společnosti a všech jejich dalších změn a úprav;
- volba členů výboru, předsedy, místopředsedy ČBS, předsedy a členů revizní komise ČBS na příslušné volební období;
- potvrzení do funkce členů výboru osob, které byly výborem kooptovány v souladu s článkem 6 stanov;
- schvalování ročních výsledků hospodaření společnosti;
- schválení ročních rámcových rozpočtů a programů činnosti;
- schválení zpráv o činnosti a zpráv revizní komise;
- rozhodnutí o zrušení společnosti

6 VÝBOR
6.1 Výbor vykonává funkce dané platnými stanovami ČSSI a stanovami ČBS.
6.2 Další hlavní úkoly výboru jsou:
a) naplňování cílů, záměrů a strategie činnosti ČBS formulovaných členskou schůzí;
b) kontrola činnosti předsednictva a předsedy;
c) kontrola činnosti sekretariátu a výkonného ředitele;
d) koordinace a dohled nad zástupci ČBS (ČR) v komisích fib;
e) dohled nad zastupováním ČBS (ČR) v ECSN a účastí ČBS na aktivitách ECSN;
f) kontakt a spolupráce ČBS se zahraničními partnerskými společnostmi;
g) kontakt a spolupráce s orgány ČSSI, ČKAIT a dalšími partnerskými
společnostmi v ČR;
h) dohled nad správou odborné knihovny ČBS;
i) pořádání soutěží – vynikající betonové, zděné a smíšené konstrukce, vynikající studentské odborné práce, a udělování cen ČBS;
j) formulace individuálních smluv o propagaci a jiných službách se sponzorujícími členy;
k) rozhoduje o přijetí nových členů ČBS na základě podané přihlášky a o ukončení členství na základě žádosti člena nebo na základě neplnění podmínek členství;
l) jmenuje a odvolává členy Vědecké rady na základě návrhu předsednictva;
m) schvaluje případnou valorizaci poplatků spojených s členstvím.

6.3 Členy výboru jsou:
- předseda,
- místopředseda,
- předseda ČBS v předcházejícím období,
- členové ČBS zvolení do výboru na řádné volební členské schůzi,
- výkonný ředitel společnosti,
- kooptovaní členové a zástupci stavebních fakult ČR.
6.4 Schůze výboru se konají min. 4 x ročně.
6.5 Termín schůze výboru je sjednáván na předchozí schůzi výboru. Schůze výboru jsou svolávány předsedou, nebo místopředsedou písemnou pozvánkou
s uvedením programu schůze.
6.6 Výbor rozhoduje o závažných záležitostech hlasováním. Každý z členů výboru má 1 hlas, rozhoduje většina hlasů přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V neodkladných záležitostech může výbor rozhodnout korespondenční formou, přičemž konečné rozhodnutí je písemně zaznamenáno v zápise z nejbližší následné schůze výboru.
6.7 Výbor schvaluje návrhy na jmenování členů vědecké rady ČBS. Pro řešení konkrétních úkolů či problematiky může výbor jmenovat zvláštní pracovní skupiny z řad členů výboru a dalších přizvaných odborníků.
6.8 Funkční období všech členů výboru ČBS je 4leté. Členové výboru jsou voleni
členskou schůzí a mohou být voleni opakovaně bez omezení.
6.9 Výbor má právo kooptovat další členy výboru, které však musí následující členská schůze dodatečně schválit.
6.10 Výbor schvaluje návrhy na jmenování čestných členů ČBS z řad členů i nečlenů ČBS, a to i ze zahraničí.
6.11 Za práci ve výboru mají členové výboru nárok na úhradu přímých výdajů.

7 PŘEDSEDNICTVO
7.1 Hlavní úkoly předsednictva jsou:
a) naplňování cílů, záměrů a strategie činnosti ČBS mezi schůzemi výboru;
b) kontrola činnosti předsedy, sekretariátu a výkonného ředitele;
c) koordinace činnosti odborných skupin;
d) řešení aktuálních záležitostí spjatých s činností ČBS.
7.2 Členy předsednictva jsou:
- předseda,
- místopředseda,
- výkonný ředitel,
- předseda vědecké rady.
7.3 Schůze předsednictva se konají podle potřeby. Jsou svolávány předsedou, příp.místopředsedou s uvedením programu jednání.

 8 KONTROLNÍ KOMISE
8.1 Kontrolní komise vykonává funkce dané platnými stanovami ČSSI a ČBS.
8.2 Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření ČBS a obchodních vztahů ČBS.
8.3 Kontrolní komise má svého předsedu a 2 další členy.
8.4 Předseda a členové kontrolní komise jsou voleni na členské schůzi ČBS.
8.5 Volební období předsedy a členů komise je čtyřleté a mohou být do funkcí voleni opakovaně.
8.6 Předseda a členové kontrolní komise mají právo účastnit se schůzí výboru ČBS
8.7 Za práci v komisi mají členové nárok na úhradu přímých výdajů.

 

9 VĚDECKÁ RADA
9.1 Vědecká rada je poradní orgán ČBS.
9.2 Vědecká rada je složena z odborníků a specialistů v oboru betonu, betonových konstrukcí a zděných konstrukcí.
9.3 Vědecká rada má svého předsedu, který je volen členy vědecké rady.
9.4 Návrhy na jmenování členů vědecké rady schvaluje výbor.
9.5 Členové vědecké rady mají právo účastnit se schůzí výboru ČBS s hlasem
poradním.

10 PŘEDSEDA
10.1 Je statutárním zástupcem ČBS. Ve všech záležitostech jedná a podepisuje za ČBS samostatně.
10.2 Řídí činnost výboru a předsednictva v období mezi členskými schůzemi.
10.3 Reprezentuje ČBS v tuzemsku i zahraničí.
10.4 Zastupuje ČBS v prezidiu ČSSI.
10.5 Jedná a konzultuje činnost ČBS se zástupci sponzorujících členů.
10.6 Jmenuje výkonného ředitele a uzavírá s ním příkazní smlouvu.
10.7 Po konzultaci s výkonným ředitelem uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci ČBS.
10.8 Je volen členskou schůzí na 4 roky, a to nejvýše na dvě po sobě jdoucí volební období.

11 MÍSTOPŘEDSEDA
11.1 Je statutárním zástupcem ČBS.
11.2 Zastupuje v případě potřeby předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí. Jedná a podepisuje za ČBS samostatně.
11.3 Místopředseda je volen členskou schůzí na období 4 let. Může být volen do funkce opakovaně, bez omezení.

12 VÝKONNÝ ŘEDITEL
12.1 Organizuje činnost ČBS mezi jednáními výboru a předsednictva ve spolupráci s předsedou a podle jeho pokynů.
12.2 Řídí sekretariát. Zodpovídá za práci zaměstnanců ČBS, jimž je přímým nadřízeným.
12.3 Jedná na základě pravomocí delegovaných výborem za ČBS se třetími stranami.
12.4 Pracovní, resp. příkazní smlouvu s ním uzavírá statutární zástupce ČBS. Je
kontrolován výborem a předsednictvem, mezi jejich jednáními předsedou, popř.
místopředsedou.
12.5. Výkonný ředitel je do funkce jmenován předsedou ČBS po předchozím schválení výborem ČBS.

13 PRACOVNÍCI ČBS, SEKRETARIÁT
13.1 Činnost ČBS je organizačně zajišťována pracovníky sekretariátu ČBS. Jejich počet a forma jejich pracovně-právního vztahu k ČBS se řídí potřebami zajištění činnosti ČBS.
13.2 Pracovní smlouvu s pracovníky sekretariátu uzavírá statutární zástupce ČBS
13.3 Pracovníky ČBS a chod sekretariátu řídí výkonný ředitel.
13.4 Sekretariát odpovídá za řádné vedení evidence členů a za její aktualizaci.
13.5 Pracovníky sekretariátu navrhuje výkonný ředitel a schvaluje předsednictvo ČBS.

 

14 ZÁSTUPCI ČBS V KOMISÍCH fib
14.1 Cílem ČBS je obsazení všech pro ČBS důležitých komisí fib a pracovních skupin min. 1 zástupcem ČBS (ČR).
14.2 Účast každého zástupce v komisích fib je podporována ze strany ČBS úhradou nákladů ve výši stanovené výborem vždy pro každý jednotlivý kalendářní rok.
14.3 Hlavní úkoly zástupce ČBS v komisích fib:
a) aktivní a reprezentativní zastupování ČBS (ČR) v komisi fib;
b) transfer informací z komise do výboru ČBS a do členské základny:
- článek do časopisu BETON TKS o jednáních a výstupech komise min.
1x ročně;
- příprava a předání materiálů sekretariátu do knihovny a pro rozeslání členské
základně;
c) včasné a úplné předání účetních dokladů spojených s cestovními výdaji hrazenými ČBS sekretariátu.

15 ČLENSTVÍ A POPLATKY
15.1 Členství v ČBS jako pobočném spolku má v návaznosti na platné stanovy ČSSI tyto možné formy:
a) kolektivní členství (právnické osoby nebo jejich dílčí části, u vysokých škol i
jejich organizační jednotky, např. fakulty);
b) individuální členství (fyzické osoby);
c) studentské členství (fyzické osoby – studenti prezenčního a doktorandského studia);
d) sponzorské členství (právnické osoby);
e) čestné členství (fyzické osoby);
f) přidružené členství (fyzické osoby).
15.2 K členství v ČBS je nutno podat přihlášku kterémukoliv členovi výboru
nebo pracovníkovi sekretariátu. Výbor je oprávněn po posouzení v odůvodněných případech odmítnout žádost o členství v ČBS.
15.3 Čestné členství vzniká jmenováním na základě schválení kandidáta na čestné členství výborem ČBS.
15.4 O přijetí do ČBS je nový člen písemně vyrozuměn.
Nový člen je po přijetí neprodleně zapsán do seznamu členů (dle formy členství) a je mu přiděleno pořadové číslo členství. Kolektivním členům je zaslána navíc legitimace kolektivního člena.
15.5 Ukončení členství. Členství v ČBS zaniká:
a) písemným oznámením člena;
b) vyloučením člena na základě rozhodnutí Členské schůze z důvodů uvedených v odstavci 15.6.;
c) úmrtím v případě individuálního člena.
15.6 Člen může být z řad ČBS vyloučen pouze ze dvou závažných důvodů:
a) při závažném porušení stanov ČSSI a těchto stanov ČBS,
b) pokud nezaplatil poplatek spojený s členstvím za příslušný rok do 6 měsíců od termínu splatnosti na vystavené faktuře.
Důvody vyloučení projednává výbor a předkládá návrh na vyloučení ke schválení členské schůzi.
15.7. Každý člen, jemuž bylo ukončeno členství má dále právo navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti jeho vyloučení.
15.8. Každý člen může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti jiného rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánu spolku.
15.9. Poplatek spojený s členstvím v ČBS se skládá z členského příspěvku a paušálního poplatku za poskytované služby. Výše poplatků a zásady pro valorizaci pro všechny formy členství v ČBS jsou uvedeny v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást těchto stanov. Přílohu schvaluje výbor ČBS na začátku každého roku.
15.10 Členové dle odstavce 15.1 písmene b), c) e) a f) a kolektivní členové dle odstavce 15.1
písmene a) a d) prostřednictvím určených zástupců mají povinnost oznámit sekretariátu ČBS ČSSI veškeré podstatné změny, které se týkají jejich osoby (např. změna kontaktních údajů apod.), formy členství a které mají vliv na stanovení výše jejich poplatku spojeného s členstvím. Kolektivní členové pak navíc mají povinnost oznámit změny týkající se společnosti kolektivního člena, jako například restrukturalizace (změna názvu, formy společnosti, loga ap.), změny osob zástupců v managementu či kontraktních osob pro komunikaci apod.,

16 KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
16.1 Kolektivní členové (právnické osoby) se účastní jednání výroční schůze
prostřednictvím svého pověřeného zástupce, který je zároveň kontaktní osobou pro veškerý styk s ČBS, popřípadě jinou pověřenou osobou.
16.2 Kolektivní člen platí poplatek spojený s členstvím v závislosti na celkovém počtu jeho pracovníků. Výše poplatku je stanovena v Příloze 1 těchto stanov. Je navrhována výborem a schvalována členskou schůzí.
16.3 Plnění plynoucí z kolektivního členství:
a) počet výtisků časopisu BETON TKS podle velikosti poplatku (počet je uveden
v Příloze 1 těchto stanov),
c) slevy na akcích ČBS pro všechny přihlášené pracovníky,
d) zasílání pracovních technických materiálů z fib a ECSN,
e) možnost přednostní prezentace na akcích ČBS,
f) možnost využití knihovny ČBS,
g) právo účasti na členské schůzi s počtem hlasů odpovídajícím celkovému
počtu pracovníků,
h) právo na informace o činnosti ČBS a o údajích v informační bázi ČBS.

17 INDIVIDUÁLNÍ A PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ
17.1 Individuální členové se účastní jednání výroční schůze osobně nebo
prostřednictvím zmocněného zástupce.
17.2 Individuální člen (fyzická osoba) platí od 70 let věku snížený poplatek
(viz Příloha 1 těchto stanov).
17.3 Plnění plynoucí z individuálního členství:
a) 1 výtisk časopisu BETON TKS,
b) slevy na akcích ČBS,
c) přednostní možnost prezentace na akcích ČBS,
d) možnost využití knihovny ČBS,
e) právo účasti na členské schůzi s 1 hlasem rozhodujícím,
f) právo na informace o činnosti ČBS.
17.4 Přidružené členství v ČBS je mimořádnou formou individuálního členství
v ČBS. Přidružený člen ČBS je současně řádným členem některé oblastní pobočky nebo jiné odborné společnosti ČSSI. Přidružený člen platí poplatek aktuálně platný pro individuálního člena snížený o aktuální výši odvodu části členského příspěvku individuálního člena ČSSI (viz Příloha 1 těchto stanov).
17.5 Přidružený člen nemá volební právo.

18 STUDENTSKÉ ČLENSTVÍ
18.1 Plnění plynoucí ze studentského členství je shodné s plněním plynoucím
z individuálního členství, jak je stanoveno v odst. 17.3 písmeno a), b), c), d) a f) těchto stanov.

19 SPONZORSKÉ ČLENSTVÍ
19.1 Poplatek za sponzorské členství je sjednáván individuálně. Jeho výše je dána součtem odpovídajícího poplatku kolektivního člena a dalšího navýšení ve výši min. 50 000 Kč.
19.2 Mezi ČBS nebo jím pověřenou obchodní společností a sponzorujícím členem je vždy uzavírána smlouva specifikující propagační a příp. jiné služby poskytované ze strany ČBS sponzorujícímu členu.
19.3 Min. plnění plynoucí ze sponzorského členství:
a) dtto veškeré výhody kolektivních členů (právnických osob) ČBS odpovídající kategorie počtu pracovníků,
b) uvedení loga na dokumentech ČBS,
c) bezplatně publikace vydávané ČBS v počtu rovném počtu hlasů,
d) sleva na reklamě na akcích a materiálech ČBS.

20 ČESTNÉ ČLENSTVÍ
20.1 Čestné členství je bezplatné.
20.2 Plnění plynoucí z čestného členství jsou shodná s plněním plynoucím z individuálního členství, jak je stanoveno v odst. 17.3. těchto stanov. Čestný člen navíc neplatí základní vložné na konferencích a seminářích ČBS.

21 FINANČNÍ PROSTŘEDKY A HOSPODAŘENÍ
21.1 ČBS je jako odborná společnost ČSSI samostatnou účetní jednotkou a hospodaří odděleně od ČSSI jako hlavního spolku.
21.2. ČSSI jako hlavní spolek neručí za dluhy ČBS jako pobočného spolku.
21.3 ČBS se při svém hospodaření řídí rámcovým rozpočtem schvalovaným vždy na následující kalendářní rok členskou schůzí.
21.4 Zdrojem finančních prostředků ČBS jsou zejména:
a) poplatky členů,
b) dotace, dary a sponzorské příspěvky,
c) výnosy z akcí a aktivit ČBS,
21.5 Finanční prostředky ČBS jsou čerpány zejména na:
a) podíly na nákladech akcí a aktivit ČBS,
b) odvod části členských příspěvků individuálních členů ČSSI,
c) členské příspěvky v nadnárodních odborných společnostech (fib, ECSN aj.),
d) mzdy a odměny pracovníků ČBS, popř. funkcionářů ČBS,
e) režijní náklady vedení sekretariátu,
f) cestovní a jiné výlohy spojené se zastupováním ČBS v fib, ECSN apod.

22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
22.1 Pro veškerou činnost ČBS jsou závazné platné stanovy ČSSI, na které tyto stanovy ČBS navazují a jejichž některá ustanovení stanovy ČBS pouze doplňují nebo upřesňují.
22.2 Zrušením ČSSI jako hlavního spolku se zrušuje i ČBS jako pobočný spolek.
22.3 V případě, že členská schůze rozhodne o zrušení ČBS, informuje o tom předseda neprodleně Prezidium ČSSI.
22.4 V případě, že bude rozhodnuto o zrušení ČBS, provede se majetkové vypořádání a likvidace pobočného spolku v souladu s legislativou platnou ke dni zrušení spolku.
22.5 ČBS jako pobočný spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku.
22.6 Toto znění stanov bylo schváleno usnesením členské schůze ČBS ze dne 24. 05. 2023.

 

V Praze 24.5.2023

 

Přílohy: Příloha 1 stanov České betonářské společnosti ČSSI „Výše poplatků“

 

 

Příloha 1 stanov ČBS

VÝŠE POPLATKŮ

Výše poplatků kolektivních členů počínaje rokem 2023 činí:

Celkový počet pracovníků kolektivního člena Výše poplatku v Kč Počet hlasů na členské schůzi Počet ks časopisu BETON TKS
.6 až 25 .............................................................................20 854 2......... 3
26 až 150 .........................................................................41 709 4 ..........4
151 až 500 .......................................................................69 515 6 ..........6
nad 501 ..........................................................................111 222 9 ..........9
Katedry/ústavy univerzit a neziskové organizace ..............6 948 4 ..........3

Výše poplatků individuálních členů počínaje rokem 2023 činí

Výše poplatku v Kč Počet hlasů na členské schůzi Počet ks časopisu BETON TKS
individuální člen ...........................................1 500................ 1 ................1
individuální člen.po dosažení 70 roku .........300 ................1 ...............1
přidružený člen ............................................1 250 .................1 ...............1
student ...........................................................300 ....................1...............1
minimální navýšení.příspěvku.člena-sponzora
(právnické osoby) .....................................50 000 ..................1 .............1

Poplatky se mohou upravit max. o hodnotu průměrné meziroční inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem a jsou uvedeny bez příslušné DPH. O valorizaci poplatku rozhoduje výbor ČBS.
Poplatky se zásadně hradí bezhotovostním převodem. Datum pro zaplacení poplatku je vždy uvedeno na vystavené faktuře.

 V Praze 24.5.2023 ………………………………………...
předseda České betonářské společnosti ČSSI